Spelregels

1. Inleiding

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle teams en deelnemers aan Dorpsquiz Hoonhorst

1.2 De Dorpsquiz Hoonhorst is een spel, waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.

1.3 De organisatie van de Dorpsquiz Hoonhorst is in handen van Stichting Hoonhorst 250, hierna te noemen “de organisatie”.

1.4 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten allen tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

1.5 Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als een team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de Dorpsquiz Hoonhorst, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden, regels, als dan gelden, als te zijn geaccepteerd.

2. Teams

2.1 Een team bestaat uit minimaal 8 personen en maximaal 15 personen. Hoe meer leden des te makkelijker het wordt de vragen te beantwoorden en de quiz binnen de gestelde tijd te voltooien.

2.2 Gezien het volwassen karakter van sommige vragen en opdrachten is de adviesleeftijd van een deelnemer minimaal 14 jaar.

2.3 Er kunnen maximaal 30 teams meedoen aan de Dorpsquiz Hoonhorst. VOL = VOL.

2.4 Elk team kent één van de teamleden de rol van teamcaptain toe en verzint een teamnaam. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zodat de organisatie op alle manieren contact op kan nemen.

2.5 De teamcaptain van het team is woonachtig in Hoonhorst en is minimaal 18 jaar.

2.6 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email of whatsapp en uitsluitend met de teamcaptain.

2.7 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één vooraf opgegeven adres in Hoonhorst en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de dorpsquiz deel te nemen. Dit hoeft niet het adres van de teamcaptain te zijn.

2.8 De organisatie kan tijdens de quizavond langskomen en foto- en/of filmopnames maken, tenzij je hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen (zie privacyverklaring).

3. Inschrijven

3.1 Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op deze website. De inschrijving sluit uiterlijk op 17 oktober 2021 om 14.00 uur of eerder als het maximale aantal teams is bereikt.

3.2 Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam, de teamcaptain te vermelden en de locatie vanaf waar het team de dorpsquiz gaat spelen. Het adres van waaruit de quiz wordt gespeeld kan op z’n laatst worden doorgegeven vijf dagen voor de quizdag. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.

3.3 Bij aanmelding verklaart het team akkoord te gaan met het reglement alsmede de privacyverklaring, die op deze website staat vermeld.

3.4 De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Dorpsquiz Hoonhorst, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, het aanvangstijdstip en het eindtijdstip van de Dorpsquiz Hoonhorst.

3.5 Extra bonuspunten kunnen worden toegekend aan teams, waarbij meerdere leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. Wanneer je er voor zorgt dat jullie team bestaat uit meerdere generaties ontvang je daarvoor bonuspunten. Deze bonuspunten worden meegeteld bij de overige punten die in het quizboek worden gehaald. De bonuspunten zijn te verdienen als elk van de volgende leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd in jullie team:

  • Tenminste 1 teamlid met een leeftijd tussen 0 – 25 jaar;
  • Tenminste 1 teamlid met een leeftijd tussen 26 – 50 jaar;
  • Tenminste 1 teamlid met een leeftijd tussen 51 – 75 jaar;
  • Tenminste 1 teamlid van 75+.

3.6 De kosten voor deelname aan de dorpsquiz bedragen €25,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

3.7 Na inschrijving krijg je een bericht met informatie over de betaling. Het inschrijfgeld dient uitsluitend per bank betaald te worden o.v.v. de teamnaam waaronder jullie zijn ingeschreven.

3.8 De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Dorpsquiz Hoonhorst het inschrijfgeld heeft ontvangen. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan. En minimaal 5 werkdagen voor de quizdag.

3.9 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelname

4.1 De organisatie stelt een vragenboek op, waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Dorpsquiz Hoonhorst zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizdag.

4.2 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

4.3 Op de quizdag vindt een informatiemoment plaats voor de teamcaptains.

4.4 Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsbriefing kan niet deelnemen aan Dorpsquiz Hoonhorst.

4.5 Tijdens het informatiemoment worden de officiële spelregels en het quizboek de voor Dorpsquiz uitgedeeld.

4.6 Teams worden geacht de quizboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Hoonhorst staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden of aan een (geheime) opdracht moet deelnemen. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het quizboek opgenomen of instructies volgen op de locatie zoals aangegeven in het quizboek. De opdrachten zijn geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de score.

4.7 Voor de beantwoording van de vragen mogen deelnemers onbeperkte hulpmiddelen, zoals internet, telefoon, familie, vrienden etc. inzetten.

4.8 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden ingevuld. Het antwoord moet eenduidig, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal met blauwe of zwarte pen worden ingevuld. Niet leesbaar is niet geldig.

4.9 Eventuele opdrachten waarbij staat aangegeven dat deze voorzien moeten zijn van foto’s, teamnaam etc. moeten ook zo ingeleverd worden. Anders wordt deze opdracht uitgesloten van puntentelling.

4.10 Het antwoordformulier is geen kladblok. Extra tekst wordt meegenomen in het antwoord en kan dus als foutief worden gescoord.

4.11 Leden van de organisatie van de Dorpsquiz Hoonhorst zijn uitgesloten van deelname.

5. Puntentoekenning en uitslag

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de weken na de quizdag op hun juistheid beoordeeld. De teams die hun quizboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie hebben ingeleverd, dingen mee naar de prijzen.

5.2 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Dorpsquiz Hoonhorst is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens – het totaal aantal behaalde punten.

5.3 Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.4 De bekendmaking van de uitslag van zal plaatsvinden op een nader te bepalen moment en locatie.

5.5 De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

6. Tenslotte

6.1 Zowel de organisatie als Stichting Hoonhorst 250 kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz Hoonhorst.

6.2 Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.4 Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Hoonhorst te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per (elektrische) fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 200 punten in mindering krijgen of in het ergste geval zal diskwalificatie volgen.

6.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

6.6 Tijdens de quizavond en de uitreiking kan de organisatie foto’s, video’s en geluidsopnames maken. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Bij inschrijving van het team verklaart men uitdrukkelijk hier geen bezwaar tegen te hebben.

6.7 Voor sommige opdrachten is het team te gast. Het team wordt geacht zich correct te gedragen. Eventuele schades aan andermans eigendommen worden verhaald bij het team.